Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas

ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos  aprašas taikomas visiems nepriklausomiems šilumos gamintojams , sudarant prielaidas užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje, skatinti atliekinės šilumos panaudojimą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei atliekų deginimo šilumai gaminti naudojimą, įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas, šalinant kliūtis naujų gamybos pajėgumų bei naujų rinkos dalyvių prieigai prie UAB ,,Molėtų šiluma“ šilumos tinklų .
2. Nepriklausomų šilumos gamintojų šiluma gaminama vadovaujantis 2013m. vasario 28 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-74 patvirtintame šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašu , pagal pasirašytas Šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis , kurios sudaromos ne trumpiau kaip vieneriems metams.


II. SUPERKAMOS ŠILUMOS KOKYBĖS, TIEKIMO PATIKIMUMO REIKALAVIMAI

3. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo:
3.1. užtikrinti, kad iš nepriklausomo šilumos gamintojo superkama šiluma atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus ir viešai paskelbtus techninius reikalavimus – šilumnešio kokybę pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą, termofikacinio vandens kokybę ir pan.);
3.2. užtikrinti patikimą teisėtai valdomos šilumos tiekimo sistemos veiklą – reikiamą šilumos gamybos įrenginių techninę būklę pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (Žin., 2012, Nr. 128-6443), ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 29 straipsnyje nustatytas energijos išteklių (kuro) rezervines atsargas;
3.3. padengti šilumos tiekėjo patirtas šilumos balansavimo tinkle faktines išlaidas tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas į šilumos perdavimo tinklą ties šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos galios riba atitinkamu laikotarpiu nepatiekia šilumos kiekio, nustatyto šilumos tiekimo sutartyje, arba patiekta šiluma neatitinka nurodytų kokybės reikalavimų. Šiuo atveju dengtinos balansavimo išlaidos nustatomos pagal šią formulę:

 

kur:
CHB, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Lt;
QHB, j, y – balansuojantis šilumos kiekis, susidaręs dėl nepriklausomo šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, kWh. Šiuo atveju balansuojantis šilumos kiekis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp nepriklausomo šilumos gamintojo j planuoto patiekti ir faktiškai patiekto šilumos kiekio (mėnesio tikslumu), įvertinus šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse numatytas tolerancijos ribas;
pHB, y – šilumos tiekėjo faktinės balansavimo šilumos užtikrinimo sąnaudos mėnesį y,ct/kWh.Kai šilumos balansavimo šaltinis yra šilumos tiekėjas, faktinės balansavimo sąnaudos lygios šilumos tiekėjo kintamosios dedamosios, naudotos palyginamųjų sąnaudų skaičiavime mėnesį y, ir pastoviųjų šilumos gamybos sąnaudų, nustatytų vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, sumai. Kai šilumos balansavimo šaltinis yra kitas nepriklausomas šilumos gamintojas, faktinės balansavimo sąnaudos lygios balansuojantį šilumos kiekį parduodančio nepriklausomo šilumos gamintojo j faktinėms šilumos gamybos sąnaudoms (kintamosioms ir pastoviosioms) mėnesį y, apskaičiuotoms vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika.
pHB, j, y – nepriklausomo šilumos gamintojo j pranešta pagal Supirkimo tvarkos 28 punktą šilumos pardavimo šilumos tiekėjui kaina mėnesį y, ct/kWh;
1,02 – balansavimo šilumos pirkimo koeficientas;
            4. UAB ,,Molėtų šiluma“ , gavę nepriklausomo šilumos gamintojo ar kito subjekto ketinančio gaminti ir parduoti šilumą rašytinį prašymą , per 15 dienų pateikia informaciją apie prisijungimo prie šilumos energijos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus apie tinklo pralaidumą ir šilumnešio techninius parametrus.
5. Nepriklausomas šilumos gamintojas turi užtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ties šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną.
6. Nepriklausomas šilumos gamintojas, sudarydamas šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su šilumos tiekėju, privalo pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) išvadą (aktą) dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių techninės būklės, eksploatavimo atitikties galiojantiems reikalavimams bei  su UAB ,,Molėtų šiluma“ suderintą pajungimo prie šilumos tinklų projektą.

III. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ GAMINAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS

7. UAB ,,Molėtų šiluma“ superka nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintą šilumą pagal jo pasiūlytą kainą , kuri visais atvejais turi būti mažesnė , nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos , nustatytos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika.
8. Bendrovės kiekvienos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos atitinkamo mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skelbiamos bendrovės internetiniame puslapyje.

IV. ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA

9. Dispečerinį šilumos gamybos įrenginių valdymą atlieka UAB ,,Molėtų šiluma“ darbuotojai , pagal vartotojų šilumos poreikį nustatydami savo šilumos gamybos įrenginių ir nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių generuojamą galią bei temperatūrinį ir  hidraulinį režimą.
10. UAB ,,Molėtų šiluma“ neatsako už nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių sutrikimus  įvykusius dėl avarinių situacijų įvykusių tiekėjų elektros  , vandens, dujų tiekimo tinkluose .
11. Nepriklausomi šilumos gamintojai šilumą į perdavimo tinklą tiekia laikydamiesi šilumos tiekėjo nustatytų techninių sąlygų ir vykdo perdavimo tinklo dispečerio nurodymus.

V. ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIORITETŲ NUSTATYMAS

12. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai taiko skirtingas šilumos kainas, šilumos tiekėjas privalo supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, teikdamas prioritetą mažiausiai kainai.
13. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai taiko vienodą šilumos kainą, šilumos tiekėjas privalo supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, laikydamasis šios prioritetų eilės:
13.1. iš bendrų elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius arba deginančių atliekas;
13.2. pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų;
13.3. atliekinę – iš pramonės įmonių;
13.4. iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių;
13.5. iš iškastinio kuro katilinių.
14. UAB ,,Molėtų šiluma“ superka tik nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkosaugos reikalavimus ir parduodamą ne didesne kaina, negu šilumos tiekėjų palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.
15. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, prioritetas teikiamas nepriklausomam šilumos gamintojui, užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos (pardavimo) laikotarpį.

VI. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ŠILUMOS SUPIRKIMAS

16. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo išlaidas padengia nepriklausomas šilumos gamintojas.
17. Šilumos tiekėjas privalo visais atvejais prijungti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, išskyrus tuos atvejus, kai:
17.1. nepriklausomas šilumos gamintojas:
17.1.1. nepateikia Valstybinės energetikos inspekcijos išvadų dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių techninės būklės ir eksploatavimo atitikties galiojantiems reikalavimams;
17.1.2. neužtikrina techninių prisijungimo sąlygų įvykdymo;
17.1.3. atsisako padengti prijungimo išlaidas;
17.2. Valstybinės energetikos inspekcijos išvadose nurodyti šiurkštūs šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo pažeidimai, galintys daryti įtaką šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui.
18. Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, atliekant šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbus, nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos supirkimas gali būti laikinai nutraukiamas (sustabdomas), nesant nepriklausomo šilumos gamintojo kaltės. Planiniams šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams atlikti šilumos tiekėjas gali iš dalies arba visiškai atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui tik pagal iš anksto nustatytą grafiką ir ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki planuojamo atjungimo pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui. Šilumos tinklų priežiūros darbams atlikti šilumos tiekėjas gali iš dalies arba visiškai atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui tik pagal iš anksto nustatytą grafiką ir ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki planuojamo atjungimo pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui bei tik esant motyvuotai Valstybinės energetikos inspekcijos išvadai dėl šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbų atlikimo laikotarpio pagrįstumo. Esant avarinei situacijai, kai būtina atjungti šilumos tinklų ruožą, per kurį nepriklausomas šilumos gamintojas tiekia šilumą, šilumos tiekėjas, nedelsdamas pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui, gali atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius ne ilgesniam kaip avarinės situacijos likvidavimo laikotarpiui.
19. UAB ,,Molėtų šiluma“ nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginius prijungia per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį cirkuliuojančius šilumnešius perdavimo tinkle ir nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginiuose, arba tiesiogiai. Jei nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis, jis kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją, kuri teikia motyvuotą išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo. Šilumokaičio vieta nebūtinai turi sutapti su nuosavybės riba.
20. Bendrovė superka nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, neviršydama centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikio, pagal šios Supirkimo tvarkos  nurodytus prioritetus, laikydamasis šių reikalavimų:
20.1. iš nepriklausomo šilumos gamintojo superkamos šilumos prognozuojamas kiekis ir šilumos kaina nustatoma kartą per mėnesį visam ateinančiam mėnesiui. Nepriklausomas šilumos gamintojas šilumą superkančiam šilumos tiekėjui užantspauduotame voke teikia pranešimą, kuriame nurodo ateinančio kalendorinio mėnesio šilumos kainą ir šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas patieks į tinklą per ateinantį kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip 20 einamojo kalendorinio mėnesio dieną;
20.2. kitą dieną po pranešimų pateikimo šilumos tiekėjo sudaryta komisija atplėšia vokus, surašydama atitinkamą protokolą. Vokų atplėšimo posėdis yra viešas. Apie minėto posėdžio laiką šilumos tiekėjas informuoja viešai;
20.3. šilumos teikėjas privalo viešai (savo tinklalapyje) paskelbti gautus pranešimus, nepriklausomų šilumos gamintojų sąrašą ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo ateinantį kalendorinį mėnesį superkamą šilumos kiekį ne vėliau kaip 25 einamojo kalendorinio mėnesio dieną;
20.4. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį ateinančiam kalendoriniam mėnesiui pranešė nepriklausomi šilumos gamintojai, viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, šilumos tiekėjas šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų superka, vadovaudamasis šios Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytais prioritetais. Šiuo atveju šilumos tiekėjas privalo nedelsdamas individualiai informuoti Šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta forma tuos nepriklausomus šilumos gamintojus, iš kurių superkamos šilumos kiekis bus sumažintas arba šiluma nebus superkama;
20.5. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį ateinančiam kalendoriniam mėnesiui pranešė nepriklausomi šilumos gamintojai, viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o nepriklausomi šilumos gamintojai savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, šilumos tiekėjas per dvi dienas nuo pranešimų gavimo dienos viešai (savo tinklalapyje) paskelbia tokių nepriklausomų šilumos gamintojų gautus pranešimus. Nepriklausomi šilumos gamintojai turi teisę per vieną dieną teikti naujus pranešimus užantspauduotuose vokuose, kurie atplėšiami kitą dieną. Tokiu atveju reikiamas šilumos kiekis superkamas iš nepriklausomo šilumos gamintojo, pasiūliusio mažiausią kainą. Jei nepriklausomas šilumos gamintojas, pakartotiniame pranešime pasiūlęs mažiausią kainą, neužtikrina viso šilumos vartojimo poreikio, likęs reikiamas šilumos kiekis superkamas iš kito nepriklausomo šilumos gamintojo, naujuoju pranešimu nurodžiusio mažiausią kainą. Jei nei vienas nepriklausomas šilumos gamintojas nepateikia naujo pranešimo, laikoma, kad nepriklausomi šilumos gamintojai palaiko iki einamojo mėnesio 20 dienos paskelbtuose pranešimuose nurodytus siūlymus. Šiuo atveju superkamas šilumos kiekis iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nustatomas proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas nurodė pranešimuose, kaip galimą patiekti į tinklą per ateinantį kalendorinį mėnesį.

VII. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIJUNGIMO IR ŠILUMOS SUPIRKIMO REIKALAVIMAI

21. UAB ,,Molėtų šiluma“ kas mėnesį – iki mėnesio 25 dienos viešai skelbia informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus supirkti ir pagaminti šilumos kiekius bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas.
22. UAB ,,Molėtų šiluma“, gavusi nepriklausomo šilumos gamintojo ar kito ūkio subjekto, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas (potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo), rašytinį prašymą, per 15 dienų privalo pateikti išsamią informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus: šilumos perdavimo tinklo pralaidumą ir šilumnešio techninius parametrus (slėgius, temperatūras ir srautą). Šią informaciją šilumos tiekėjas privalo teikti nemokamai.
23. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-188), parengia, viešai paskelbia ir išduoda perdavimo tinklų teisėtas valdytojas. Nepriklausomas šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas, vykdydami objektų prijungimą ir eksploatuodami sujungtus objektus, privalo laikytis suderintų techninių sąlygų ir reikalavimų.
24. UAB ,,Molėtų šiluma“ su ūkio subjektu, ketinančiu gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas (potencialiu nepriklausomu šilumos gamintoju), sudaro preliminarią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį. Preliminarioje šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje aptariamos esminės sąlygos: sutarties šalių duomenys ir rekvizitai, santykių reglamentavimas, įsipareigojimai, atsakomybė, planuojama nepriklausomo šilumos gamintojo objektų prijungimo prie šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų data, šilumos supirkimo kainos nustatymo būdas ir atsiskaitymo tvarka, pagrindinės šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sąlygos, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka bei kitos reikšmingos aplinkybės.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. UAB ,,Molėtų šiluma“ ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dienos viešai (savo tinklalapyje) skelbia informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.
26. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo skundus ir ginčus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu.Informacija atnaujinta 2020-08-28